آموزش

در این بخش می توانید به آمار و اطلاعاتی در زمینه چگونگی آموزش و فرهنگ سازی در زمینه پسماند آشنا شوید .

اطلاعات بیشتر

اطلاعات جمع آوری زباله

در این بخش می توانید به اطلاعاتی از جمله تناژ روزانه و ماهیانه انواع زباله اعم از خشک و تر ، زنده گیری حیوانات بلا صاحب دسترسی داشته باشید

اطلاعات بیشتر

آشنایی با مدیریت پسماند

پسماند که در اصطلاح عامیانه به آن زباله گفته می شود ، به کلیه مواد زائد حاصل .....

اطلاعات بیشتر

آگهی ارزيابی کيفی پیمانکاران

 

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری کرمان در نظر دارد جهت عملیات مدیریت پسماند و تنظیف و رفت و روب معابر سطح شهر کرمان اقدام به ارريابی کيفی پیمانکاران نمايد. لذا از کليه شرکتهای دارای صلاحيت لازم و مرتبط با موضوع مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، ضمن معرفی کتبی نماینده خود جهت خرید اسناد ارزیابی از تاريخ 98/2/9 لغایت 98/2/18و جهت تسليم مدارک تا تاريخ 98/3/1به مديريت امور قراردادهای شهرداری مرکز به آدرس کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند. بديهی است تحويل مدارک فوق هيچگونه حقی برای پیمانکاران ايجاد نخواهد کرد و در صورت کسب امتياز لازم (60 امتياز) جهت شرکت در مناقصه محدود دعوت بعمل خواهد آمد. لازم به ذکر است هزينه چاپ آگهي بعهده پیمانکار منتخب ميباشد و ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد ارزیابی مندرج است .

                                                                              مديريت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان

معرفی مدیر عامل

 

مدیر عامل سازمان  مدیریت پسماند شهرداری کرمان

علیرضا ریاضی

حاضرين در سايت

ما 63 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top