آگهی مزایده فروش ماشین آلات نیمه سنگین

 

شهرداری کرمان در نظر دارد جهت فروش تعدادی از ماشین آلات نیمه سنگین خود به صورت نقد از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۹۸/۳/۲۹ لغایت ۹۸/۴/۱۲ به مدیریت امور قرار دادها شهرداری و جهت تسلیم پیشنهادات تا مورخ ۹۸/۴/۱۷ به دبیرخانه شهرداری واقع درکرمان، خیابان سپه مراجعه نمایند در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید مبلغ درج شده در اسناد مزایده را جهت هر کدام از ماشین ها جداگانه به عنوان تضمین شرکت در مزایده به صورت وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی به همراه سایر اسناد تحویل نمایند. بازگشایی پاکت در تاریخ ۹۸/۴/۱۸ انجام خواهد شد و برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام برندگان به صورت کتبی نسبت به واریز مبلغ کل پیشنهادی به حسابی که شهرداری اعلام می نماید اقدام نماید در غیر این صورت تضمین شرکت در مزایده ایشان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید. بدیهی است که هزینه چاپ اگهی در روزنامه های محلی و سراسری و همچنین پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و هزینه های انتقال سند ، بارگیری و حمل بعهده برنده مزایده می باشد. سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مزایده مندرج است .

جهت مشاهده لیست مشخصات ماشین ها به سایت شهرداری به آدرس kermancity.ir مراجعه نماید.